Thiết kế logo

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu là một tập hợp thống nhất các thông tin, dấu hiệu đặc trưng của Thương hiệu được thể hiện theo một số cách thức và tiêu chí nhất định đã được đặt ra nhằm truyền đạt tới Khách hàng mục tiêu và công chúng thông điệp của tổ chức.

  • Khảo sát thương hiệu
  • Định vị thương hiệu
  • Mô hình/Kiến trúc thương hiệu
  • Sáng tạo Tên & Slogan
  • Hệ thống nhận diện cơ bản
  • Hệ thống nhận diện chuyên sâu (Corporation)
  • Quản lý thực thi & triển khai hệ thống nhận diện
  • nhan-dien-thuong-hieu